Billboard Ads

Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm online đơn giản cho Blogspot

Table Of Contents

Ngày nay, đa số tất cả các bạn học sinh, sinh viên đều tiếp xúc với dạng câu hỏi trắc nghiệm. Cũng chính vì thế có rất nhiều trang web tạo câu hỏi trắc nghiệm online để cho các bạn ôn tập, xem trước bài. Tuy nhiên, đối với một số nền tảng hỗ trợ thì rất dễ dàng. Còn đối với người dùng Blogger thì đôi khi tạo form câu hỏi trắc nghiệm thì lại khó khăn. Tuy nhiên, bạn không cần phải lo vì điều đó, bởi bạn đã có Thành Trương Blog. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo câu hỏi trắc nghiệm online dễ dàng với nền tảng Blogger. Bạn có thể áp dụng cho những câu hỏi đố vui, bài tập online,...

Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm online đơn giản cho Blogspot
Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm online đơn giản cho Blogspot

Cách tạo câu hỏi trắc nghiệm online trên Blogspot

 1. Bước 1: Bạn hãy vào tạo TRANG MỚI hoặc BÀI ĐĂNG MỚI.

 2. Bước 2: Tại đó bạn hãy chuyển sang chế độ Chỉnh sửa HTML và copy đoạn code bên dưới dán vào.

 3. <style>
      body {
        font-family: Inter, sans-serif;
      }
  
      .quiz-container {
        max-width: 800px;
        margin: 0 auto;
        padding: 20px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 5px;
      }
  
      .question {
        font-weight: bold;
        margin-bottom: 10px;
      }
  
      .option {
        margin: 5px 0;
        padding: 10px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
      }
  
      .option:not(.selected):hover {
        background-color: #f0f0f0;
      }
  
      .selected {
        background-color: #007acc;
        color: white;
      }
  
      .correct {
        background-color: green;
        color: white;
      }
  
      .wrong {
        background-color: red;
        color: white;
      }
  
      .explanation {
        margin-top: 10px;
        display: none;
      }
  
      .progress-container {
        margin-top: 10px;
        width: 100%;
        height: 20px;
        background-color: #ccc;
        border-radius: 5px;
        overflow: hidden;
        position: relative;
      }
  
      .progress-bar {
        width: 0;
        height: 100%;
        background-color: green;
        transition: width 0.3s ease-in-out;
      }
  
      .percentage {
        position: absolute;
        top: 0;
        right: 0;
        padding: 0 5px;
        background-color: #007acc;
        color: white;
        font-size: 12px;
        line-height: 20px;
      }
     
     .report-card {
      margin-top: 20px;
      padding: 20px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 5px;
      background-color: #f0f0f0;
      text-align: center;
    }
    
     .report-card h2 {
    font-size: 24px;
    margin: 0px!important;
    margin-bottom: 10px!important;
    color: #ffffff;
    background: #4d90fe;
    padding: 5px;
  }
    
     .report-card p {
    background: antiquewhite;
    padding: 5px;
    margin: 0px!important;
    margin-bottom: 8px!important;
  }
  
    .message {
      font-size: 18px;
      font-weight: bold;
      color: #007acc;
      margin-top: 10px;
    }
     
     #resetButton {
    background-color: #f44336;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    font-size: 16px;
    margin-top: 10px;
  }
  
  #resetButton:hover {
    background-color: #d32f2f;
  }
  
    </style>
  
    <div class="quiz-container">
    <div class="progress-container">
      <div class="percentage">0%</div>
      <div class="progress-bar" id="progressBar"></div>
    </div>
  
    <div class="question" id="question1">Question 1: What is 2 + 2?</div>
    <div class="option" data-question="question1" data-correct="true">A) 4</div>
    <div class="option" data-question="question1" data-correct="false">B) 5</div>
    <div class="option" data-question="question1" data-correct="false">C) 6</div>
    <div class="option" data-question="question1" data-correct="false">D) 7</div>
    <div class="explanation" data-question="question1">Explanation: 2 + 2 equals 4.</div>
  
    <div class="question" id="question2">Question 2: What is the capital of France?</div>
    <div class="option" data-question="question2" data-correct="true">A) Paris</div>
    <div class="option" data-question="question2" data-correct="false">B) London</div>
    <div class="option" data-question="question2" data-correct="false">C) Berlin</div>
    <div class="option" data-question="question2" data-correct="false">D) Madrid</div>
    <div class="explanation" data-question="question2">Explanation: The capital of France is Paris.</div>
  
    <div class="question" id="question3">Question 3: What is the largest planet in our solar system?</div>
    <div class="option" data-question="question3" data-correct="true">A) Jupiter</div>
    <div class="option" data-question="question3" data-correct="false">B) Earth</div>
    <div class="option" data-question="question3" data-correct="false">C) Mars</div>
    <div class="option" data-question="question3" data-correct="false">D) Venus</div>
    <div class="explanation" data-question="question3">Explanation: Jupiter is the largest planet in our solar system.</div>
  
    <div class="question" id="question4">Question 4: Which gas do plants absorb from the atmosphere?</div>
    <div class="option" data-question="question4" data-correct="true">A) Carbon dioxide</div>
    <div class="option" data-question="question4" data-correct="false">B) Oxygen</div>
    <div class="option" data-question="question4" data-correct="false">C) Nitrogen</div>
    <div class="option" data-question="question4" data-correct="false">D) Hydrogen</div>
    <div class="explanation" data-question="question4">Explanation: Plants absorb carbon dioxide from the atmosphere.</div>
  
    <div class="question" id="question5">Question 5: What is the largest mammal in the world?</div>
    <div class="option" data-question="question5" data-correct="true">A) Blue whale</div>
    <div class="option" data-question="question5" data-correct="false">B) African elephant</div>
    <div class="option" data-question="question5" data-correct="false">C) Giraffe</div>
    <div class="option" data-question="question5" data-correct="false">D) Lion</div>
    <div class="explanation" data-question="question5">Explanation: The blue whale is the largest mammal in the world.</div>
     
     <div class="question" id="question6">Question 6: What is the largest mammal in the world?</div>
    <div class="option" data-question="question6" data-correct="false">A) Blue whale</div>
    <div class="option" data-question="question6" data-correct="true">B) African elephant</div>
    <div class="option" data-question="question6" data-correct="false">C) Giraffe</div>
    <div class="option" data-question="question6" data-correct="false">D) Lion</div>
    <div class="explanation" data-question="question6">Explanation: The blue whale is the largest mammal in the world.</div>
  
    
    <!-- Additional questions and options go here -->
     
     <!-- Reset Button -->
    <button id="resetButton">Reset</button>
  
  
    <div class="report-card">
      <h2>Report Card</h2>
      <p>Total Questions Attempted: <span id="attemptedCount">0</span></p>
      <p>Correct Answers: <span id="correctCount">0</span></p>
      <p>Wrong Answers: <span id="wrongCount">0</span></p>
      <p id="message">--</p>
    </div>
  </div>
  
   <script>
    const options = document.querySelectorAll('.option');
    const progressBar = document.getElementById('progressBar');
    const percentage = document.querySelector('.percentage');
    const attemptedCount = document.getElementById('attemptedCount');
    const correctCount = document.getElementById('correctCount');
    const wrongCount = document.getElementById('wrongCount');
    const message = document.getElementById('message');
    const resetButton = document.getElementById('resetButton'); // Add this line to select the reset button
  
    let totalQuestions = 0;
    let correctAnswers = 0;
  
    options.forEach(option => {
      option.addEventListener('click', () => {
        const questionId = option.getAttribute('data-question');
        const isCorrect = option.getAttribute('data-correct') === 'true';
  
        const previouslySelected = document.querySelector(`.option.selected[data-question="${questionId}"]`);
  
        if (!previouslySelected) {
          // Only update counts if the same question hasn't been attempted before
          totalQuestions++;
          if (isCorrect) {
            correctAnswers++;
          }
        }
  
        options.forEach(o => {
          if (o.getAttribute('data-question') === questionId) {
            o.classList.remove('selected', 'correct', 'wrong');
            if (o === option) {
              o.classList.add('selected');
              if (isCorrect) {
                o.classList.add('correct');
              } else {
                o.classList.add('wrong');
                // Highlight the correct answer
                options.forEach(correctOption => {
                  if (
                    correctOption.getAttribute('data-question') === questionId &&
                    correctOption.getAttribute('data-correct') === 'true'
                  ) {
                    correctOption.classList.add('correct');
                  }
                });
              }
            }
          }
        });
  
        // Show explanation
        const explanation = document.querySelector(`.explanation[data-question="${questionId}"]`);
        if (explanation) {
          explanation.style.display = 'block';
        }
  
        // Update report card
        attemptedCount.textContent = totalQuestions;
        correctCount.textContent = correctAnswers;
        wrongCount.textContent = totalQuestions - correctAnswers;
  
        // Update progress bar and percentage
        const progress = (totalQuestions / 6) * 100; // Assuming there are 5 questions
        progressBar.style.width = progress + '%';
        percentage.textContent = progress.toFixed(2) + '%';
  
        // Update the message
        if (totalQuestions === 6) {
          if (correctAnswers === 6) {
            message.textContent = "Congratulations! You got all the answers correct!";
          } else if (correctAnswers >= 3) {
            message.textContent = "Great job! You're doing well!";
          } else {
            message.textContent = "Keep practicing. You can improve!";
          }
        }
      });
    });
  
    // Reset button functionality
    resetButton.addEventListener('click', () => {
      options.forEach(option => {
        option.classList.remove('selected', 'correct', 'wrong');
      });
      const explanations = document.querySelectorAll('.explanation');
      explanations.forEach(explanation => {
        explanation.style.display = 'none';
      });
      totalQuestions = 0;
      correctAnswers = 0;
      attemptedCount.textContent = 0;
      correctCount.textContent = 0;
      wrongCount.textContent = 0;
      progressBar.style.width = '0%';
      percentage.textContent = '0%';
      message.textContent = '--';
    });
  </script>
  
 4. Bước 3: Xuất bản và xem kết quả.

Code của một câu hỏi trắc nghiệm online

Để tạo ra nhiều câu hỏi, bạn chỉ cần sao chép ra nhiều đoạn code theo cấu trúc bên dưới.

<div class="question" id="question5">Question 1: What is the largest mammal in the world?</div>
    <div class="option" data-question="question5" data-correct="true">A) Blue whale</div>
    <div class="option" data-question="question5" data-correct="false">B) African elephant</div>
    <div class="option" data-question="question5" data-correct="false">C) Giraffe</div>
    <div class="option" data-question="question5" data-correct="false">D) Lion</div>
    <div class="explanation" data-question="question5">Explanation: The blue whale is the largest mammal in the world.</div>
Chú ý! Đáp án nào đúng bạn chỉ cần chỉnh định nó là data-correct="true" là được nhé! Còn bạn muốn tùy chỉnh thêm hãy khám phá code này để thực hiện.
Demo

Kết luận

Với cách hướng dẫn trên, bạn có thể sử dụng để tạo các câu hỏi trắc nghiệm đơn giản, dễ hiểu. Điều này giúp cho mọi người dễ dàng trả lời câu hỏi và tăng tính tương tác của bài viết. Tuy nói rằng bài viết đơn giản và dễ hiểu nhưng có thể cũng có gặp khó khăn trong vấn đề thực hiện. Chính vì thế bạn hãy để lại bình luận bên dưới để mình hỗ trợ bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc.

Read Also
Post a Comment