Billboard Ads

Mã hoá code thành các ký tự thực thể (Entities) trong HTML

HTML Entity Encoder

Các kí tự cần được giữ nguyên trong HTML sẽ được thay thế bằng các thực thể kí tự - Entities. Ngoài ra còn có thể dùng thực thể kí tự để viết các kí tự không có trên bàn phím.

Post a Comment