Billboard Ads

Mẫu khung chứa code có nút copy cho Blogspot hỗ trợ đa ngôn ngữ

Mẫu khung chứa code có nút copy cho Blogspot hỗ trợ đa ngôn ngữ
Mẫu khung chứa code có nút copy cho Blogspot hỗ trợ đa ngôn ngữ
Table Of Contents

Hello các bạn đã đến với Thành Trương Blog. Sau một thời gian không ngắn cũng không dài mày mò cũng như đi lang thang khắp nơi trên Google để tìm mẫu khung chứa code có nút copy cho Template Median UI của mình. Tuy nhiên, không có một cái nào gọi là phù hợp và đẹp trong mắt mình cả. Thế nên, tự code là chắc ăn nhất đúng không mọi người? Thì trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một số mẫu mà các bạn có thể tham khảo. Mẫu khung chứa code này sẽ hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình, mỗi ngôn ngữ sẽ có highlight khác nhau luôn nhé. Không mất thời gian nữa, vào việc ngay luôn.

Những ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ

Bảng bên dưới hiển thị danh sách đầy đủ các ngôn ngữ được hỗ trợ. Nếu thiếu ngôn ngữ hoặc nếu danh sách không cập nhật, vui lòng liên hệ với mình nhé.

Language Key Class
Markup markup language-markup
CSS css language-css
C-like clike language-clike
JavaScript javascript language-javascript
ABAP abap language-abap
ActionScript actionscript language-actionscript
Ada ada language-ada
Apache Configuration apacheconf language-apacheconf
APL apl language-apl
AppleScript applescript language-applescript
Arduino arduino language-arduino
ARFF arff language-arff
AsciiDoc asciidoc language-asciidoc
6502 Assembly asm6502 language-asm6502
ASP.NET (C#) aspnet language-aspnet
AutoHotkey autohotkey language-autohotkey
AutoIt autoit language-autoit
Bash bash language-bash
BASIC basic language-basic
Batch batch language-batch
Bison bison language-bison
Brainfuck brainfuck language-brainfuck
Bro bro language-bro
C c language-c
C# csharp language-csharp
C++ cpp language-cpp
CoffeeScript coffeescript language-coffeescript
Clojure clojure language-clojure
Crystal crystal language-crystal
Content-Security-Policy csp language-csp
CSS Extras css-extras language-css-extras
D d language-d
Dart dart language-dart
Diff diff language-diff
Django/Jinja2 django language-django
Docker docker language-docker
Eiffel eiffel language-eiffel
Elixir elixir language-elixir
Elm elm language-elm
ERB erb language-erb
Erlang erlang language-erlang
F# fsharp language-fsharp
Flow flow language-flow
Fortran fortran language-fortran
GEDCOM gedcom language-gedcom
Gherkin gherkin language-gherkin
Git git language-git
GLSL glsl language-glsl
GameMaker Language gml language-gml
Go go language-go
GraphQL graphql language-graphql
Groovy groovy language-groovy
Haml haml language-haml
Handlebars handlebars language-handlebars
Haskell haskell language-haskell
Haxe haxe language-haxe
HTTP http language-http
HTTP Public-Key-Pins hpkp language-hpkp
HTTP Strict-Transport-Security hsts language-hsts
IchigoJam ichigojam language-ichigojam
Icon icon language-icon
Inform 7 inform7 language-inform7
Ini ini language-ini
Io io language-io
J j language-j
Java java language-java
Jolie jolie language-jolie
JSON json language-json
Julia julia language-julia
Keyman keyman language-keyman
Kotlin kotlin language-kotlin
LaTeX latex language-latex
Less less language-less
Liquid liquid language-liquid
Lisp lisp language-lisp
LiveScript livescript language-livescript
LOLCODE lolcode language-lolcode
Lua lua language-lua
Makefile makefile language-makefile
Markdown markdown language-markdown
Markup templating markup-templating language-markup-templating
MATLAB matlab language-matlab
MEL mel language-mel
Mizar mizar language-mizar
Monkey monkey language-monkey
N4JS n4js language-n4js
NASM nasm language-nasm
nginx nginx language-nginx
Nim nim language-nim
Nix nix language-nix
NSIS nsis language-nsis
Objective-C objectivec language-objectivec
OCaml ocaml language-ocaml
OpenCL opencl language-opencl
Oz oz language-oz
PARI/GP parigp language-parigp
Parser parser language-parser
Pascal pascal language-pascal
Perl perl language-perl
PHP php language-php
PHP Extras php-extras language-php-extras
PL/SQL plsql language-plsql
PowerShell powershell language-powershell
Processing processing language-processing
Prolog prolog language-prolog
.properties properties language-properties
Protocol Buffers protobuf language-protobuf
Pug pug language-pug
Puppet puppet language-puppet
Pure pure language-pure
Python python language-python
Q (kdb+ database) q language-q
Qore qore language-qore
R r language-r
React JSX jsx language-jsx
React TSX tsx language-tsx
Ren'py renpy language-renpy
Reason reason language-reason
reST (reStructuredText) rest language-rest
Rip rip language-rip
Roboconf roboconf language-roboconf
Ruby ruby language-ruby
Rust rust language-rust
SAS sas language-sas
Sass (Sass) sass language-sass
Sass (Scss) scss language-scss
Scala scala language-scala
Scheme scheme language-scheme
Smalltalk smalltalk language-smalltalk
Smarty smarty language-smarty
SQL sql language-sql
Soy (Closure Template) soy language-soy
Stylus stylus language-stylus
Swift swift language-swift
TAP tap language-tap
Tcl tcl language-tcl
Textile textile language-textile
Template Toolkit 2 tt2 language-tt2
Twig twig language-twig
TypeScript typescript language-typescript
VB.Net vbnet language-vbnet
Velocity velocity language-velocity
Verilog verilog language-verilog
VHDL vhdl language-vhdl
vim vim language-vim
Visual Basic visual-basic language-visual-basic
WebAssembly wasm language-wasm
Wiki markup wiki language-wiki
Xeora xeora language-xeora
Xojo (REALbasic) xojo language-xojo
XQuery xquery language-xquery
YAML yaml language-yaml

Một số mẫu tham khảo

Do có nhiều ngôn ngữ, nên mình chỉ tham khảo một số cái quen thuộc để mọi người sử dụng nhé. Còn lại mọi người có thể test

Java Script

<Script Language = "JavaScript">
function HienThi() // Khai báo một hàm tên là HienThi
{
alert(msg.value); // Lấy nội dung trong text box và hiển thị
alert("Bạn hãy nhập vào ô text và thử lại !");
}

</Script>

C++

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void
main ()
{
 int a, b;
 char dv, chuc, tram;
 clrscr ();
 printf ("Nhap so bi nhan co 3 chu so a=");
 scanf ("%d", &a);
 printf ("Nhap so nhan co 3 chu so b=");
 scanf ("%d", &b);
 dv = b % 10;
 chuc = b % 100 / 10;
 tram = b / 100;
 printf ("\nMo phong phep nhan tay\n\n");
 printf ("%20d\n", a);
 printf ("%15c%5d\n", 'x', b);
 printf ("%20s\n", "-------");
 printf ("%20d\n", a * dv);
 printf ("%19d\n", a * chuc);
 printf ("%18d\n", a * tram);
 printf ("%20s\n", "-------");
 printf ("%20ld\n", long (a) * b);
 getch ();

}

CSS

#include<stdio.h>
a:link, a:visited, a:hover, a:active {
 background-color: green;
 color: white;
 padding: 10px 25px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 display: inline-block;
}

Csharp

#include<stdio.h>
a:link, a:visited, a:hover, a:active {
 background-color: green;
 color: white;
 padding: 10px 25px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 display: inline-block;
}

Python

#include<stdio.h>
j=[] #Tạo một danh sách rỗng để lưu kết quả
for i in range(2000, 3201): #Duyệt qua tất cả các số trong đoạn từ 2000 đến 3200
  if (i%7==0) and (i%5!=0): #Kiểm tra xem số i có chia hết cho 7 và không phải là bội số của 5 không
    j.append(str(i)) #Nếu đúng, thì thêm số i vào danh sách result
print (','.join(j)) #In ra màn hình danh sách result, các phần tử cách nhau bằng dấu phẩy

Markup

<div class="row">
 <div class="col-md-6 col-md-offset-3">
  <h1>Hello World</h1>
 </div>
</div>

Clike

/* C demo code */

#include <zmq.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <malloc.h>

typedef struct {
 void* arg_socket;
 zmq_msg_t* arg_msg;
 char* arg_string;
 unsigned long arg_len;
 int arg_int, arg_command;

 int signal_fd;
 int pad;
 void* context;
 sem_t sem;
} acl_zmq_context;

#define p(X) (context->arg_##X)

void* zmq_thread(void* context_pointer) {
 acl_zmq_context* context = (acl_zmq_context*)context_pointer;
 char ok = 'K', err = 'X';
 int res;

 while (1) {
  while ((res = sem_wait(&context->sem)) == EINTR);
  if (res) {write(context->signal_fd, &err, 1); goto cleanup;}
  switch(p(command)) {
  case 0: goto cleanup;
  case 1: p(socket) = zmq_socket(context->context, p(int)); break;
  case 2: p(int) = zmq_close(p(socket)); break;
  case 3: p(int) = zmq_bind(p(socket), p(string)); break;
  case 4: p(int) = zmq_connect(p(socket), p(string)); break;
  case 5: p(int) = zmq_getsockopt(p(socket), p(int), (void*)p(string), &p(len)); break;
  case 6: p(int) = zmq_setsockopt(p(socket), p(int), (void*)p(string), p(len)); break;
  case 7: p(int) = zmq_send(p(socket), p(msg), p(int)); break;
  case 8: p(int) = zmq_recv(p(socket), p(msg), p(int)); break;
  case 9: p(int) = zmq_poll(p(socket), p(int), p(len)); break;
  }
  p(command) = errno;
  write(context->signal_fd, &ok, 1);
 }
 cleanup:
 close(context->signal_fd);
 free(context_pointer);
 return 0;
}

void* zmq_thread_init(void* zmq_context, int signal_fd) {
 acl_zmq_context* context = malloc(sizeof(acl_zmq_context));
 pthread_t thread;

 context->context = zmq_context;
 context->signal_fd = signal_fd;
 sem_init(&context->sem, 1, 0);
 pthread_create(&thread, 0, &zmq_thread, context);
 pthread_detach(thread);
 return context;
}

JSION

{
  "glossary": {
    "title": "example glossary",
  "GlossDiv": {
      "title": "S",
   "GlossList": {
        "GlossEntry": {
          "ID": "SGML",
     "SortAs": "SGML",
     "GlossTerm": "Standard Generalized Markup Language",
     "Acronym": "SGML",
     "Abbrev": "ISO 8879:1986",
     "GlossDef": {
            "para": "A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.",
      "GlossSeeAlso": ["GML", "XML"]
          },
     "GlossSee": "markup"
        }
      }
    }
  }
}

Còn nhiều lắm, mọi người tự trải nghiệm thêm nhé. Mình chỉ demo một vài thứ mình hay dùng thôi nè.

Kết luận

Trên đây là những mẫu khung chứa code có nút copy cho Blogspot hỗ trợ đa ngôn ngữ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ, hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới để chúng tôi biết. Chúc bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả.

Post a Comment